s

Digital Transformation i en verksamhet – hur går det till?

Bransch

Dan Sturk arbetar med Digital Transformation på Agima Management där hans arbete är att utveckla verksamheter genom digitala förändringsresor och stötta i verksamhetsutveckling, vilket idag blir alltmer avgörande för verksamheters långsiktiga utveckling och överlevnad.  

Med erfarenhet inom IT-branschen sedan 1987 har Dan stor kompetens vad gäller att arbeta fram lösningar på problem och tänka nytt för att därmed finna vägar för en utvecklande framtid för sina kunder. Han har arbetat med företag i både den privata och offentliga sektorn där målet varit att verksamheterna ska öka sin produktivitet, lönsamhet och nå sina mål.

Vi på Linkz blev nyfikna på Dan och hans arbete och bjöd därför in honom till en intervju. I en arbetsmarknad som förändras mer och mer för varje dag som går, framförallt genom nya digitala arbetssätt, är det oerhört viktigt för en verksamhet att kunna möta denna utveckling på många olika nivåer. Vi vet också att marknaden hela tiden förändras i flera av de branscher som våra kunder verkar i. Dan Sturk ger oss sin syn på vad verksamheter idag behöver tänka på i en föränderlig arbetsmarknad.

Hur brukar processen se ut när du påbörjar en digital förändringsresa hos en verksamhet, och vilka utmaningar stöter du ofta på?

”Först och främst handlar det om att få ledningen i verksamheten att förstå vilken färdväg man måste ta. Det gäller att få alla i ledningen med på resan och den förändring man står inför redan från start. Då gäller det att komma till insikt i hur man som ledare/ledning tänker och agerar och inse att man själv kan behöva anpassa sitt sätt att leda under en förändringsresa. Det gäller att bemöta personalen på rätt sätt så att de blir bekväma i förändringsresan (vilket är ett stort arbete) samt att involvera dem till att bli både förare och medresenärer på en omvälvande resa.

Alla måste förstå och starkt känna för verksamhetens övergripande visioner vilket måste vara den gemensamma ledstjärnan i förändringen. Därefter gäller det att skapa förutsättningar för hur det digitala ska stödja visionen i form av ett antal olika steg. Man kan där titta på frågor som: ”På vilken nivå ligger de digitala parametrarna idag i förhållande till visionen?”, ”vad är det som gjort att vi tagit steget dit där vi är idag?”, ”vilka väl fungerande komponenter (lågt hängande frukter) kan vi använda för att ta nästa steg?” o.s.v.

Sedan gäller det att visualisera de byggstenar som ska flytta verksamheten vidare i de olika stegen mot den uppritade visionen. Det kan handla om exempelvis CRM-system, digitala kanaler, affärssystem, handlingsplaner, utbildning, digitala lösningar men även olika sorters möten och självklart personella resurser. Dessa ska sedan appliceras och överenskommas inför de olika stegen, och det är otroligt viktigt att ta ett steg i taget, dvs om vi idag är på steg fyra i vår strävan mot vår vision - hur ska vi ta oss till steg fem, vilka byggstenar ska vi använda o.s.v.? Strävan efter och känslan av att tillsammans närma sig visionen måste hela tiden finnas närvarande, och då gäller det för alla att ha tydlig koll på vilka byggstenar som ska appliceras i de olika stegen. Hela tiden måste även nya idéer läggas i ”plattformen”, vilka över tid kommer att användas, utvecklas och förfinas för att ta verksamheten vidare mot visionen.

Det viktigaste av allt är att förstå att det är vi människor som styr och påverkar digitaliseringen och inte tvärt om. Som ledare är det därför ytterst viktigt att få med sig personalen, få dem att förstå hur deras delaktighet, påverkan och samverkan är av största vikt för att gemensamt röra sig mot visionen. Som ledare är det därför viktigt att lära sig förstå människor och deras beteenden. Som ledare måste man öppna upp för att det finns mer än ett sätt att göra saker på och att det finns fler olika sanningar beroende på vad varje individ har med sig i ryggsäcken. Man måste vara mottaglig för förändring och i många fall kanske arbeta och tänka helt tvärtemot (disruptivt) vad man tidigare gjort. Samtidigt måste man försöka stötta, utveckla och övertyga sin personal att göra detsamma".

Att förändra människors arbetssätt måste vara svårt och mötas av en del skepsis?

”När det kommer till sådana här förändringar är det naturligt att människor bemöter den med rädsla och många gånger ser det som ett hot. En hot på det sättet att man arbetat på ett fungerande sätt (som man alltid gjort) under en längre tid och inte kan förändra det i första taget, och samtidigt infinner sig en rädsla för att digitaliseringen ska ta över ens arbetsuppgifter.

Våra hjärnor är lika, fungerar lika men agerar ändå så olika. Den stora olikheten ligger i hur vi reagerar, varför vi reagerar och på vad vi reagerar. Därför blir ledarskapet så oerhört viktigt. Verksamhetens vision ska vara tilltalande och stimulerande för alla medarbetare på det sätt som skapar den bästa känslan hos varje individ. Alla måste ha insikten i att den allt snabbare utvecklingen hela tiden sker runt omkring oss vare sig vi vill eller ej, vilket i sig kan upplevas som ett hot men då även en möjlighet. Där ser jag ledarskapet som en allt mer stödjande och supportande funktion vilket går emot många av de traditionella sanningarna, men att skapa rätt stämning och harmoni blir så otroligt viktigt i en kontinuerlig förändring.

Ett tips är att stanna upp ibland och inte bli allt för stressad av förändringen. Exempelvis att i verksamheten skapa förutsättningar för den lugna och kreativa dialogen. Att stanna upp och göra aktiviteter som skapar ett inre lugn, är någonting jag personligen tycker är viktigt så att man inte bara agerar utifrån ett stressigt och för hjärnan ett ogynnsamt perspektiv. Det är otroligt viktigt att i lugn och ro se an framtiden och våga låta alla vara visionärer för att förädla varandras kreativa tankar och idéer. Dessa idéer blir sedan framtida Byggstenar som för tillfället kan läggas i plattformen”, berättar Dan.

När en verksamhet digitaliseras är det inte bara tekniken som förändras, det är hela verksamheten. Det är en kulturell och organisatorisk omvandling för hela verksamheten.

Och när det kommer till exempelvis verksamheter inom bygg- och fastighetsbranschen så har dessa ofta ett arbetssätt som de arbetat utefter i många år och dessa har fungerat under en väldigt lång tid.

Finns det någon risk att den nya generationen som ska in i dessa branscher kan uppleva ett glapp mellan deras mer digitala kunskap gentemot den verkliga arbetsplatsen?

”Ja, utmaningen är att det sitter många av oss från den äldre generationen (X) i ledande befattningar. Den nya generationen (Y & Z) växer i sin tur upp med helt nya förutsättningar och tankar och idéer på hur, varför och när man arbetar. Jag tror också att generationscyklerna idag blir allt kortare och har olika nivåer i och med den snabba utvecklingen. Om man inte är villig till att förändra sin verksamhet eller sitt mindset så tror jag att det blir svårt att få med sig eller möta den/de nya generationerna – det blir en tuff utmaning. Det gäller även att i tidigt stadie kunna attrahera framtida arbetskraft så att de väljer att vidareutbilda sig inom önskat område. Nu konkurrerar allt fler traditionella yrken med helt nya utbildningar inom spelbranschen, apputveckling, AI, AR o.s.v. Ett tips är att intressera sig för hur den yngre generationen fungerar redan i ett tidigt skede, kanske redan under tiden de studerar. Kanske kan man redan där så ett frö inför framtida val av yrkesinriktning?”.

Har du några tips på hur verkställande personer inom företagen i dessa branscher kan möta den nya generationens förväntningar på en arbetsplats vad gäller exempelvis digitala verktyg?

”Man måste intressera sig för de nya generationerna och lära sig att förstå hur de tänker. Man måste veta vad de drivs av, vad de prioriterar, vad de egentligen vill och samtidigt få dem inspirerade att utifrån sina egna förutsättningar arbeta mot verksamhetens gemensamma vision. Man kan ställa sig frågan: Hur får vi den yngre generationen att bli intresserad av det arbete jag/vi utför idag? Sedan är det givetvis så också att de nya generationerna måste acceptera verksamhetens förutsättningar, men kan man plantera en tydlig gemensam och motiverande vision som även de drivs utav är det större chans att de vill vara med på resan”, avslutar Dan. 

Dan Sturk är verkligen ett föredöme när det kommer till Digital Transformation och implementering av nya digitala lösningar i verksamheter. Vi på Linkz tackar ödmjukast att vi fick ta del utav hans kunskap. Efter ett möte med Dan så ser man ljust på framtidens digitala möjligheter.

Dan avslutar vårt möte genom att sammanfatta det vi pratat om på följande sätt: ”Vi har en otroligt spännande och utmanade tid att möta i och med den digitala utvecklingen, både som arbetsgivare, arbetstagare och individer”.

Dela
Tillbaka till aktuellt

Missa aldrig det senaste från oss –
prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Registrera dig